ಮಾಯಾವಿ....  

Posted by Divya A L in

ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿಡಿಸಿ
ವಿಖರ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ
ಶಿಖರಧೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿ
ಮರೆತು ಮರೆಯಾದೆಯ ಮಾಯಾವಿ!

ಹುಚ್ಚೆದ್ಧ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ
ಗೊಗೆರೆಯುವ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಂತೆ
ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು
ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ಢೆಯಾ, ಮಾಯಾವಿ!

ಗಗನದತ್ತ ಹಾಸಿವೆ ಕಣ್ಣುಗಳು
ಹಾರಿ ಹೋದವ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲೆಂದು
ನೋಟ ಜಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ರವಿಕಿರಣಗಳು
ಸಿಲುಕದೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ - ನಿನ್ನ ಛಾಯೆ, ಮಾಯಾವಿ!

ಜೀವನದೂಗುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಶ್ಕಲ್ಮುಶವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಯೇ ಕಾಡುತ್ತಲಿರುವೆಯಾ?
ಇಲ್ಲಾ, ಮರಳಿ ಮಿನುಗುವೆಯಾ... ಮಾಯಾವಿ??

An Award! :)  

Posted by Divya A L in

Thanks Vaheedaji for passing on the award "versatile blogger" to me! I feel very honoured especially when its coming from an ace artist and writer like you! :) I love your creative stuff and they way you make beautiful things by recycling unused stuff!

Not only did you present me with an award, but also gave this opportunity to brag about myself. ;) haha.. And here I go, trying to make the best use of the opportunity provided :P :D

Being obsessive about number 7, following are the 7 things about myself:
1. Strong minded, weak hearted.
2. I love pets and pet lovers
3. Jack of all trades master of none.
4. Talkative to an extent of irritating others, mischievous to an extent of hurting others. But
honestly, I wouldn't mean to do it.
5. Love to freak out sometimes and enjoy solitude some other times.
6. Run a mile for chocolates, shopping and watching movies!
7. Love to do anything new and different.

Vaheedaji, you got me into bragging mood, and now I feel I still have so much to say! :P Anyway thanks sooooo much again! :)))

Flash Mob!  

Posted by Divya A L

I hadn't known flash mob would be so much fun! Yeah, as part of Intel's "Employee awareness campaign", there was a flash mob planned at the respective site's Cafe... Woww!! It was amazing fun!! I had never been part of it before and this was quite an experience.

It was a customized Kolaveri song (my first reaction was... "oh no, not kolaveri again!!" ) and I had missed all the practice sessions due to bad health last week. Luckily, I could make up for all those and be part of the team today :) Oooohhh felt sooo niceeee!!! The crowd's response was amazing and they all had a pleasant surprise and a good time :)))